Algemene Voorwaarden CONTRAST comm.v

Artikel 1: Definities 

 

1.1.De creatieve dienstverlener: CONTRAST comm.v, met zetel te Jules Destréelaan 61, 9050 Gentbrugge. De rechtspersoon die de productie uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. 1.2.De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de creatieve dienstverlener inhuurt teneinde een productie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De creatieve dienstverlener mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de creatieve dienstverlener wordt verstrekt. 1.3.Een productie: de diensten, leveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft. 1.4. Een onderaannemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de creatieve dienstverlener een overeenkomst afsluit teneinde een deelaspect van de uit te voeren productie te bewerkstelligen. 1.5. De deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de productie uitgevoerd door de creatieve dienstverlener in opdracht en in naam van de opdrachtgever. 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

 

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producties die worden uitgevoerd door de creatieve dienstverlener in naam en in opdracht van de opdrachtgever met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de creatieve dienstverlener met de toepassing ervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. 2.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun overeenkomst uitsluitend geregeld wordt door deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 3: Offertes 

 

3.1. Offertes opgemaakt door de creatieve dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 3.2. Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de offertekosten in rekening worden gebracht tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 3.3. De structuur en titulatuur van voorliggende algemene voorwaarden hebben geen rechtskwalificerende betekenis. 3.4. Gezien het gangbare gebruik van fax, e-mail en internet erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat een budgettering, prijsindicatie of offerte die hem via het web, email of per fax werd verstuurd, dezelfde authenticiteitswaarde heeft als het originele document.

 

Artikel 4: Opdrachtbevestiging – totstandkoming van de overeenkomst 

 

4.1. de creatieve dienstverlener is slechts gebonden door de opdracht van de opdrachtgever nadat zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde aan de opdrachtgever binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de opdracht. 4.2. De opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. 4.3. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk hebben bevestigd en de creatieve dienstverlener met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden de creatieve dienstverlener eerst nadat deze schriftelijk door de creatieve dienstverlener zijn bevestigd. 

Artikel 5: Wijzigingen in de opdracht 

 

5.1. de creatieve dienstverlener is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde aan de opdrachtgever binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van het verzoek tot wijziging of aanvulling van de opdrachtgever. 5.2. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht vallen ten laste van de opdrachtgever. 5.3. de creatieve dienstverlener kan voorafgaandelijk een bijkomende offerte opmaken voor de wijzigingen (vb. wijziging locatie) of aanvullingen indien de opdrachtgever hier expliciet om verzoekt. 5.4. de creatieve dienstverlener behoudt zich het recht voor om, in overleg met de opdrachtgever, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook. 

Artikel 6: Annulatie van een opdracht 

 

6.1. De opdrachtgever kan de opdracht annuleren: - tot 12 weken voor de voorziene datum van de productie mits betaling van een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen totale prijs alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door de creatieve dienstverlener in het kader van de uitvoering van de productie. - tot 8 weken voor de voorziene datum van de productie mits betaling van een schadevergoeding van 40% van de overeengekomen totale prijs alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door de creatieve dienstverlener in het kader van de uitvoering van de productie. - tot 4 weken voor de voorziene datum van de productie mits betaling van een schadevergoeding van 90% van de overeengekomen totale prijs alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door de creatieve dienstverlener in het kader van de uitvoering van de productie. - bij annulatie na deze termijn kan niet meer worden overgegaan tot restitutie en dient de opdrachtgever de overeengekomen totale prijs te voldoen alsmede alle gedane uitgaven gemaakt door de creatieve dienstverlener in het kader van de uitvoering van de productie. - de annulatie dient steeds schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren. 6.2. de creatieve dienstverlener behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering op te schorten zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding wanneer de opdrachtgever te kort komt aan zijn verbintenissen, in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening of ontbinding van de opdrachtgever. de creatieve dienstverlener kan tevens onmiddellijk voldoening van het hem toekomende vorderen. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de creatieve dienstverlener te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 6.3. de creatieve dienstverlener behoudt zich het recht voor de opdracht tevens geheel of gedeeltelijk te annuleren in geval van overmacht – o.a. omschreven onder 12.3. – zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de creatieve dienstverlener te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

Artikel 7: Betaling 

 

7.1. De prijzen vermeld door de creatieve dienstverlener zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. 7.2. Na het plaatsvinden van de productie wordt een eindfactuur overgemaakt aan de opdrachtgever door de creatieve dienstverlener. Het reeds betaalde voorschot wordt in mindering gebracht van de overeengekomen totale prijs. De opdrachtgever dient de eindfactuur te voldoen ten laatste op de vervaldatum vermeld op de factuur, tenzij anders schriftelijk bedongen tussen beide partijen. 7.3. Eventuele wijzigingen in de B.T.W.-tarieven zijn ten laste van de opdrachtgever. 7.4. Het niet betalen van een van de facturen is een tekortkoming van de opdrachtgever in de zin van artikel 6.2. 7.5. Vanaf de vervaldatum van de facturen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest a rato van 10% per maand op het openstaande factuurbedrag verschuldigd in hoofde van de opdrachtgever alsmede een forfaitaire schadevergoeding voor bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten verschuldigd ten bedrage van 10% van de overeengekomen totale prijs met een minimum van € 200,00 en dit tot algehele betaling. Bij gebrek aan uitdrukkelijke vermelding van een vervaldatum op de factuur is deze betaalbaar binnen de 30 dagen na de uitgiftedatum. Elke begonnen maand wordt beschouwd als geheel verlopen. 7.6. Elke onbetaalde factuur tussen partijen brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee dat enige andere niet-vervallen factuur tussen partijen onmiddellijk opeisbaar wordt. 7.7. de creatieve dienstverlener heeft te allen tijde het recht schuldvorderingen tegenover de opdrachtgever te compenseren met eventuele vorderingen van de opdrachtgever tegenover de creatieve dienstverlener of een van diens aangestelden of uitvoeringsagenten. 

Artikel 8: Diverse 

 

8.1. de creatieve dienstverlener staat naar best vermogen in voor het benaarstigen van een correcte uitvoering van de opdracht die door haar uitdrukkelijk werd aanvaard. 8.2. De opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke informatie mede te delen aan de creatieve dienstverlener. de creatieve dienstverlener zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. 8.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft de creatieve dienstverlener het recht de opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren. De opdrachtgever geeft de creatieve dienstverlener hiertoe uitdrukkelijk de bevoegdheid onderaannemers naar eigen goeddunken in te schakelen opdat de productie zou kunnen uitgevoerd worden zoals overeengekomen. 8.4. De opdrachtgever stelt de ouder(s) en/of verzorger(s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van de deelname van de minderjarige aan de productie. De opdrachtgever staat in voor het toezicht van de minderjarigen. 8.5. De opdrachtgever staat in voor alle vergunningen die vereist zijn om de productie uit te voeren zoals overeengekomen, tenzij anders schriftelijk bedongen tussen beide partijen. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

 

9.1. de creatieve dienstverlener is enkel aansprakelijk voor bewezen schade die het directe en bewezen gevolg is van een aan de creatieve dienstverlener toerekenbare tekortkoming. de creatieve dienstverlener is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade (niet limitatieve opsomming). De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief B.T.W. voor de concrete opdracht en kan nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor de creatieve dienstverlener verzekerd is. 9.2. de creatieve dienstverlener is evenmin aansprakelijk: - wanneer de productie niet kan plaatsvinden zoals overeengekomen met de opdrachtgever door een geval van overmacht. - voor de wanprestaties of fouten, inclusief opzet en zware fout, zowel contractueel als buitencontractueel, van haar aangestelden of uitvoeringsagenten. - voor eender welke schade veroorzaakt door de daden of de nalatigheid van de opdrachtgever, de deelnemers of derden. - voor de beschadiging aan het materiaal geleverd door de opdrachtgever. - voor de letsels, door welk toeval of ongeval dan ook, van de deelnemers ontstaan tijdens de deelname aan de productie. - voor diefstal of schade aan eventuele gehuurde materialen. - voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen. Deze opsomming is niet limitatief. 9.3. Schade veroorzaakt door de deelnemers en derden, op welke wijze ook, is ten laste van de opdrachtgever. 9.4. De opdrachtgever is verplicht de creatieve dienstverlener te vrijwaren voor alle aanspraken uitgaande van derden die voortvloeien uit het gebruik enerzijds van de door de creatieve dienstverlener geleverde en anderzijds van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen. 

Artikel 10: Levering en eigendomsvoorbehoud 

 

10.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen. de creatieve dienstverlener is evenwel gehouden de opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is. de creatieve dienstverlener houdt zich uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke uitvoering/levering te verrichten. 10.2. Indien de uitvoering in redelijkheid niet meer kan worden afgewacht door de opdrachtgever en in geval van bewezen aan de creatieve dienstverlener toerekenbare termijnoverschrijding, is de opdrachtgever gerechtigd de eenzijdige ontbinding van de overeenkomst te eisen bij de creatieve dienstverlener. de creatieve dienstverlener is in dergelijk geval evenwel onder geen enkel beding gehouden tot enige schadevergoeding. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de creatieve dienstverlener te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 10.3. In zoverre de creatieve dienstverlener zaken dient te leveren aan de opdrachtgever, worden de eigendomsrechten van de te leveren zaken pas overgedragen aan de opdrachtgever vanaf de volledige en effectieve betaling van het nog aan de creatieve dienstverlener verschuldigde bedrag. Van zodra de zaken evenwel geleverd zijn, staat de opdrachtgever in voor de bewaring ervan als een goede huisvader. Hij is aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aangebracht aan de geleverde zaken door om het even wie. Het risico op tenietgaan rust op de opdrachtgever vanaf ondertekening van de overeenkomst met de creatieve dienstverlener. In geval van verhuurde materialen blijft het eigendomsrecht in handen van de creatieve dienstverlener. 10.4. de creatieve dienstverlener kan derhalve de geleverde zaken terughalen, ook als deze opgeslagen zijn bij derden, wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft de aan de creatieve dienstverlener verschuldigde sommen te voldoen. 10.5. Alle kosten verband houdende met enige terugname zijn ten laste van de opdrachtgever. 

Artikel 11: Bewaargeving en retentierecht 

 

11.1. de creatieve dienstverlener is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen of goederen van een door de opdrachtgever aangeduide leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen. 11.2. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft de aan de creatieve dienstverlener verschuldigde bedragen te voldoen, is de creatieve dienstverlener gerechtigd de zaken die geleverd worden door de opdrachtgever en die de creatieve dienstverlener onder zich heeft, bij zich te houden tot wanneer de opdrachtgever het verschuldigde bedrag aan de creatieve dienstverlener overmaakt. 

Artikel 12: Overmacht

 

12.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren is en voorzien kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is de creatieve dienstverlener gerechtigd om de opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden de creatieve dienstverlener te vergoeden voor het reeds verrichte werk. de creatieve dienstverlener is onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloosstelling van de opdrachtgever. 12.2. In geval van overmacht dient de creatieve dienstverlener de opdrachtgever daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot ontbinding, is zij verplicht de creatieve dienstverlener te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 12.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere productiestoringen, stakingen uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief. 

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten 

 

13.1. Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van de door de creatieve dienstverlener bedachte of uitgevoerde productie in hoofdaanneming of in onderaanneming blijven eigendom van de creatieve dienstverlener, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten. 13.2. Indien de opdrachtgever een productie door de creatieve dienstverlener laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen opdracht geeft aan de creatieve dienstverlener om de productie uit te voeren, zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden lastens de opdrachtgever, zonder dat daardoor de intellectuele eigendomsrechten op de opdrachtgever zullen overgaan. 

Artikel 14: Klachten 

 

14.1. Klachten met betrekking tot de door de creatieve dienstverlener uitgevoerde productie dienen binnen 7 dagen na afloop van de productie schriftelijk en per aangetekend schrijven aan de creatieve dienstverlener te worden medegedeeld. 14.2. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de facturen tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur. 

Artikel 15: Promotie.

 

15.1 Zolang hierover geen nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft de creatieve dienstverlener de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 16: Persoonsgegevens.

 

16.1. Indien u op de website of diverse applicaties persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Persoonlijke gegevens van uw naam, voornaam, e-mail, worden niet en zullen nooit worden verzameld zonder uw voorafgaande toestemming. Door de nieuwe verordening en de Europese wet van 25 mei 2018 heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt. 

Artikel 17: Geschillen

 

17.1. Geschillen op alle overeenkomsten en verbintenissen van CONTRAST comm.v is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van CONTRAST comm.v zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent en/of het Vredegerecht van het kanton Gent bevoegd.